Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til familier, der har behov for mere omfattende hjælp end familierådgivning. Her er fokus på at opbygge familierelationer samt at skabe tryghed og nærhed i familien.

Der tilrettelægges forløb alt efter de problematikker og behov, der er i familien. Forløbet kan blandt andet indeholde:

  • Forældresamtaler
  • Familiesamtaler
  • Samtaler med børn/unge
  • Familieaktiviteter med udgangspunkt i at øve sig i de udfordringer som fylder i hverdagen
  • Samarbejde med dagtilbud og skole i forhold til at skabe sammenhæng i barnets hverdag

 

I forhold til Familiebehandling anvender jeg også den neuroaffektive udviklingspsykologi som overordnet forståelsesramme i kombination med et bredt indblik i og inspiration fra flere udviklingspsykologiske teorier og terapeutiske metoder. Jeg har ligeledes en løsningsorienteret tilgang med fokus på familiens i forvejen opbyggede ressourcer og styrker. Dert er vigtigt for mig at være opstillingsparat og fleksibel i mit møde med og i min tilgang til familiens udfordringer.

Formålet med familiebehandling er at øge forældrenes kompetencer, at styrke forældre-barn-tilknytning og at skabe positiv trivsel. 

Vi vil sammen få øje på, forstå og ændre negative mønstre, så der kan blive plads til nye mere givende måder at være sammen på og takle de udfordringer som hverdagen og livet byder på.   

I familiebehandling er min opmærksomhed rettet mod den pædagogiske og terapeutiske behandling på hele familien med barnets udvikling og trivsel som omdrejningspunkt.

I modsætning til ”almindelig” råd og vejledning, guidning og støtte af forældre, er familiebehandling mere dybdegående og skaber handlingsforandringer hos den enkelte forælder, så deres handlemønstre og handlemuligheder afspejler tilknytningen til barnet. Gennem familiebehandling arbejder man målrettet på at udvikle forældrekompetence ved at klæde forældrene på til at kunne overføre læring fra en kontekst til en anden.

Når forløbet afsluttes, skal forældrene gerne være klædt på til at kunne udvise praktisk omsorg for sig selv og for barnet samt have en mere realistisk opfattelse af de udfordringer, forældre har i sin tilknytning til sit barn, og hvad de selv og barnet kan overkomme og håndtere.

I samarbejde med forældrene vurderes og afdækkes, hvilke vanskeligheder, der fylder i hverdagen, og ud fra handleplansmålene opsætter vi begrænsede og overskuelige delmål, så det bliver konkret og tydeligt for forælderen, at vedkommende får nye eller får styrket kompetencer og dermed flytter sig i en stærkere relationel retning med sit barn.

Forældre på alle strenge - forløb

Jeg tilbyder også et forløb som hedder Forældre på alle strenge. 

Forældre på alle strenge er et udviklingsbaseret træningsprogram som er udvilket til forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle sig følelsesmæssigt og hjælpe dem til at forberedre de sociale færdigheder, som er nødvendige for at kunne trives i hverdagens almindelige sammenhænge. 

Programmet er udviklet af Susan Hart, Marianne Bentzen og Dorte Bærentzen. 

Jeg er underviser på uddannelsen, som er for psykologer, pædagoger, familiebehandlere og andre fagpersoner med relevans og tilbyder selv forløb for forældre. 

For mere information om Forældre på alle strenge se