Hvad er Theraplay®:

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og justeres løbende med den nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor området. Dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn. 

Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolv års alderen, men kan også anvendes til gravide, babyer, teenagere og voksne. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Og til relationer som har fået en svær start eller som har negative samspilsmønstre. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement.

Theraplay er en proaktiv metode, der er rettet mod det præverbale udviklingsniveau. Med legen som ramme for behandlingen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil. Legen skal forstås som midlet til målet, dvs. at legen udgør rammen, hvori samværet og nærværet kan udspille sig. Forælder og barn er begge aktivt involverede i sessionerne.

Her-og-nu-oplevelsen mellem forælder og barn betragtes som et mål i sig selv, og etableringen af mødeøjeblikke anses som grobunden for at skabe en aktiv, følelsesmæssig og helende forbindelse de to imellem.

Omdrejningspunktet for Theraplay er med andre ord at opbygge og styrke kvaliteten af den primære intersubjektivitet i forælder-barn-samspillet. Man kan sige, at Theraplay bygger relationer indefra og ud.

Afhængigt af kompleksiteten i forælder-barn-samspillet kan sådanne forløb se ud på forskellig vis. I udgangspunktet skal man indstille sig på ugentlige sessioner over længere tid. 

Kort fortalt er Theraplay en intervention, der:

  • Styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement
  • Er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn
  • Fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: struktur, omsorg, engagement og udfordring
  • Skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre
  • Resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som er positive og givende.
  • Arbejder med barnets og forælderens indre arbejdsmodel. 
  • Fokuserer på at få oparbejdet positive mønstre for selvregulering. 

Hvordan er en typisk session:

En Theraplay session varer normalt 40-60 min. Rummet er indrettet hyggeligt med tæpper og puder. I en typisk session vil terapeuten invitere dig og dit barn ind i Theraplayrummet på en sjov måde. Terapeuten vil føre Jer gennem en række enkle, sjove lege og aktiviteter. Hvis barnet modsætter sig disse aktiviteter, vil terapeuten finde svar, der får barnet tilbage på sporet og samtidig bevarer en positiv oplevelse. Ud over legene vil terapeuten også tilrettelægge stille aktiviteter for at give omsorg til dit barn. Du vil som forælder inddrages aktivt i sessionerne.

Forældresession uden dit barn:

Sideløbende med Theraplay-sessionerne arbejdes der på forskellig vis med forælderen/forældrene uden barnet med det formål at blive klædt endnu bedre på i forhold til at være opmærksom på, lydhør overfor og afstemt med barnet.

Typisk er hver fjerde/femte session alene med dig som forældre, her vil vi tale om fremskridt og kommende skridt i Theraplay behandlingen. Vi vil se på det der går godt og på det der er svært og som derfor kræver ekstra opmærksomhed og vi vil sammen se på videoklip fra tidligere sessioner.   

I forældresessionerne vil vi også forberede os på sessionerne med dit barn, dette kan foregå ved at vi sammen leger nogle af de lege, som vi senere skal lege med dit barn. Vi kan også sammen lege for at blive kloge på, hvad legene vækker i dig som forælder.  

Indledende fase inden Theraplay sessionerne:

Det er vigtigt, at jeg kender din og dit barns historie samt Jeres relations styrker og vanskeligheder, inden vi går i gang med Theraplay sessionerne. 

Et forløb vil derfor starte med 1-2 samtaler uden barnet, hvor vi taler om Jeres relation og om Jeres baggrund hver især. 

Dernæst vil vi lave en MIM (Se beskrivelsen nedenfor)

Og endelig vil der være en session uden barnet, hvor vi sammen kigger på MIMén og på baggrund af MIM og samtalerne udarbejder vi fokuspunkter for Theraplaybehandlingen.  

Marschak Interactions Method (MIM):

MIM, som er den strukturerede, legebaserede observationsteknik. MIM anvendes med det formål at blive klogere på, hvordan forælder-barn relationen påvirker barnets udvikling. Således bringes styrker og sårbarheder i den nære relation mellem omsorgsperson og barn frem i lyset. MIM er endvidere en hjælp til at få svar på, hvordan to forældre interagerer, når de hver især skal relatere sig til deres barn, og hvordan to eller flere søskende kan fremkalde forskellig respons hos samme forældre. MIM er en kvalitativ metode og i sit udgangspunkt et praktisk klinisk instrument.


MIM består af:

  • En række enkle opgaver, som omsorgsperson og barn udfører sammen
  • En evaluering af forældres evne til struktur, omsorg, engagement og udfordring samt barnets respons til forældrene

Theraplay og traumer:

Theraplay er ikke designet til direkte at gøre noget ved traumatiske erindringer. Anvendelsen af Theraplay i relation til traumatiserede børn anvendes derfor typisk i kombination med andre metoder, som har direkte fokus på at fremme integrationen af de traumatiske erindringer.

Det betyder altså, at selv når barnet gennem Theraplay har opnået langt større følelse af sikkerhed i relation til forælderen, så kan barnet godt fortsætte med at anvende de copingstrategier, som var nødvendige, mens de traumatiske begivenheder stod på og dermed respondere på et sikkert miljø, som om det fortsat var i fare. Med andre ord har disse tidligere negative erfaringer fortsat potentialet til at blive aktiveret af nutidige stimuli, hvilket kan få barnet til at handle på måder, som hænger mere sammen med fortiden end nutiden. 

Theraplay er en meget velegnet metode til at opbygge tryghed og stabilitet, forudsætninger som er afgørende for at kunne arbejde mere direkte med traumerne  

Jeg arbejder inspireret af bl.a. at kombinere Theraplay med DDP og med "ord og billede" fortællinger, når jeg retter fokus på traumearbejdet. 

Jeg har gennem årene specialiseret mig i at arbejde med udviklingstraumer og anvender her Theraplay som det helt grundlæggende i at opbygge og styrke tilknytningsrelationen mellem forælder og barn.

Læs mere om Theraplay